logo

Intro: De topprojecten van het RIVM

Deze website presenteert de topprojecten van het RIVM. Projecten die zich kenmerken door zowel complexiteit als innovatie en impact op de samenleving. De website laat zien welke expertise we in huis hebben en met welke partners we daarvoor de krachten bundelen.

Al meer dan honderd jaar beschermt en bevordert ons kennisinstituut de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu. We staan op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde samenleving. Dat doen we via onderzoek, advies, regie en uitvoering. Het gaat onder andere om vraagstukken over infectieziekten, vaccinaties, leefstijl, voeding, milieu en veiligheid.

Ons werk doen we al heel lang. Alleen is de manier waarop we dat doen sterk aan het veranderen. De wereld om ons heen gaat steeds sneller. Dat betekent dat we ons voortdurend moeten blijven vernieuwen om toekomstbestendig te blijven. De Signaleringsoverleggen die zijn opgezet om alert te reageren op opduikende infecties zijn hier een goed voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), waarin we de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland weergeven. De hierin geschetste toekomstscenario’s voor de volksgezondheid zijn gebaseerd op discussies met stakeholders. We doen het werk dus niet alleen. We bouwen voortdurend aan nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden.

Ook de relatie met de burger verandert. Deze wordt steeds mondiger, wat weer consequenties heeft voor de manier waarop we communiceren. Interactief, met inzet van de sociale media.

Een aantal van deze topprojecten - en producten, zoals iSPEX en Healthy Urban Living, komt voort uit ons Strategisch Programma RIVM (SPR). Dit programma is erop gericht de kennis en expertise te ontwikkelen die nodig is om de belangrijke vraagstukken in de toekomst adequaat te kunnen beantwoorden. Innovatie staat daarbij voorop.

De topprojecten vormen een selectie van de vele projecten en producten van het RIVM. Resultaten waar we heel trots op zijn en waar medewerkers met passie en bevlogenheid aan werken.

Meer over het Strategisch Programma RIVM

Quote: Citaat van Rudy Rabbinge: ?Door te anticiperen en tijdig te reageren vormt het RIVM een waarborg voor de samenleving op het gebied van volksgezondheid en milieu?
Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge | Emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid | Universiteit van Wageningen (WUR) | Lid van de Commissie van Toezicht van het RIVM

Home / Intro / Intro: De topprojecten van het RIVM

Menu